ASOCIATIA PENTRU DEZVOLTARE SI INCLUZIUNE SOCIALA

ADIS
– prezentare –

Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială este o organizație neguvernamentală înființată în 2009, a cărei misiune este promovarea dialogului social, respectarea valorilor şi a intereselor civice în procesul de elaborare şi de implementare a politicilor publice pentru incluziunea socială a grupurilor dezavantajate, în general, a minorităţii rome, în special.
Ne propunem să contribuim la construirea unei societăţi deschise către toleranţă, bazată pe cunoştinţe, prin împuternicirea persoanelor de etnie romă să întrerupă cercul vicios al excluziunii sociale şi al sărăciei şi să devină participanţi activi în viaţa publică.
Organizația își propune să ofere suport instituțiilor abilitate în îmbunătățirea politicilor și a practicilor educaționale și ocupaționale pentru grupurile vulnerabile, precum și actorilor sociali în elaborarea și implementarea de proiecte care vizează participarea publică a romilor din țara noastră, precum și promovarea incluziunii sociale a comunităţilor de romi din România.
Asociația pentru Dezvoltare și Incluziune Socială implementează proiecte cu finanțare internă și internațională, având experiență și expertiză în programe și proiecte de training, formare profesională în domeniul nediscriminării, educaţiei, drepturilor omului etc.
Numărul total de beneficiari direcți ai ADIS este aprox. 3000 de persoane care aparțin grupurilor vulnerabile. Numărul beneficiarilor indirecți ai activităților ADIS este de aproximativ de 6000 de persoane. Grupurile țintă ale activităților ADIS au implicat copii, tineri dezavantajați și părinții acestora, studenți, elevi, personal medical și cadre didactice din cadrul universităților și al facultăților de medicină, în scopul informării și al conștientizării acestora cu privire la atitudinile și comportamentele discriminatorii și efectul lor asupra practicării meseriei de medic în relație cu pacienți aparținând grupurilor vulnerabile.